Thứ Hai, 12/04/2021

Buổi sáng

* Tham gia chấm thi nghề phổ thông (Theo QĐ).

* Họp giao ban đầu tuần.

* Làm việc với Đoàn thanh tra của Sở tài chính (BGH, Kế toán).

* Triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (Đoàn trường).

Buổi chiều

* Rà soát tiêu chuẩn, điều kiện hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (VP).

Thứ Tư, 14/04/2021

Buổi sáng

* Tổng hợp hồ sơ nâng lương trước thời hạn (Kế toán).

Buổi chiều

* Kiểm tra công tác ATGT (Ban thi đua).

* Dự giờ thăm lớp môn Hóa – Tiết 8 – Lớp 10B1.(T.Quang)

Thứ Năm, 15/04/2021

Buổi sáng

* Các tổ CM nộp hồ sơ cá nhân tại thầy Hiệp để kiểm tra tại Thầy Hiệp.

* Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 2 (BGH). 

Buổi chiều

* Kiểm tra công tác xây dựng Thư viện đạt chuẩn (BGH).

* Ngoại khóa tổ Ngữ văn (Sau tiết 8).

Thứ Sáu, 16/04/2021

Buổi sáng

* Kiểm tra công tác ATGT (Ban thi đua).

Buổi chiều

* Kiểm tra công tác dạy NGLL-HN (T. Quang ).

Thứ Bảy, 17/04/2021

Buổi sáng

* Dự họp Hội đồng thi nghề tại TTGDNN-GDTX huyện Phú Vang (Theo QĐ).

Buổi chiều

* Triển khai Kế hoạch kiểm tra HKII (T. Hiệp)

* Dự giờ thăm lớp môn Văn – Tiết 7 – Lớp 10B3.(T.Hiệp)

Chủ Nhật, 18/04/2021

Buổi sáng

* Thi nghề phổ thông khối THCS.

Buổi chiều

* Thi nghề phổ thông khối THCS.